“รวยแ ล้ ว” จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้  แต่ถ้า “ยังต้องดินร น อยู่” จะใช้ชี วิ ตตามใจตัวเอง ไม่ได้ เจ้าของร้าน ท อง  ใส่ทองเ ส้ นเท่าหนวดกุ้ง

Loading...

แต่ลูกจ้าง  ( บางคน ) ทั้งหมด ที่มี ในชีวิต ขนมาผูกไว้ที่แขน แข วนที่คอหมด

เจ้ าของโ ช ว์รูมรถ  ขับ มอไซค์คันเก่าไปซื้อส้ มตำหน้าปากซอย


แต่ ลู กจ้าง  ( บางคน ) จะทำทุก วิ ถีทางเพื่อประกาศใ ห้โ ลกรู้ว่ามีรถหรูขับ

เจ้า ข องกิจการ  ตื่ น ตี 5 มาเปิดร้าน ทำงาน เก็บ ร้ าน นอนอี ก ที4-5ทุ่ม

แต่ ลูก จ้าง  ( บางคน ) ตื่น 8 โมงเลิก 5 โม งเย็ นบอก ลำ บ าก

เจ้าข อง เขี ยงหมู ขายได้วันละหมื่น เก็บทุก บา ทอ ย่า ง ดีใส่ไว้ตู้เซฟ สิ้นเดือ  นรีบ เอาเ ข้าแบงค์

แต่ลูกจ้าง ( บางคน ) มีเงินแส น ก้อน เดี ยวในชีวิตเอามาวางเรียง ถ่ายรูป โ ช ว์ลงโซ เชียล ให้โลก ( โจร ) รู้  ว่ ากู มี

เฮียขายส่งอะไหล่ร ถทั่ วจั งหวัด มีกิจการหลายสิ บ ล้า น กินข้าวแกงข้า ง บ้าน กับ กา แฟ 7-11

แต่ลูกจ้าง ( บางคน ) ของอ าเ ฮีย ซื้อกาแฟแก้วละส อ งร้อย เพื่อ ถ่าย รูป อั พลงเฟส

แล้วมาบ่นกับเฮียว่า  ปลายเดื อ นไม่มีเงิ นซื้อข้าวกิน ขอเ บิก ล่วงหน้า

เศรษฐีร้านขายส่ง สอนให้ลูกทุกคนทำงานหารายไ ด้  พิ เศ ษเพื่อมีเ งิน เก็บ ไปซื้อข อง ฟุ่ม เฟือยที่อยากได้เอง

ถัดไปข้างบ้าน ส่งลูกเรียนกรุงเทพ ลู กบ่ น อยากได้โทร ศัพ ท์ใหม่ รี บ รูดบัตรซื้ อให้

เจ๊ร้านขาย ส่งปลาทะเล ในตลาดแห่งนึง ขาย ได้ วันเป็นล้าน เจ้าของใส่เสื้อห่านคู่ตัวไม่ถึงร้อยมาแผง

แต่ลูกจ้าง  ( บางคน ) ใส่เสื้อแบรนด์ห้างราคาหลั กพั นม าทำงาน

อ่านจบคุณอาจค้านว่า…. ความสุขคน เร ามันไม่เหมือนกันปะว่ะ…?

คนเรา หาเ งิน มาแล้วไม่ใช้เพื่อให้ตัวเ องมีคว าม สุข แล้ วจะ หา ไปทำไม…?

ผมก็จะต อบ กลั บไปว่า… “รวยแล้ว”… จะใช้ชีวิ ต ยั งไง ก็ไ ด้ แต่ถ้ายัง “จน” อยู่จะใช้ชี วิตยั งไง ก็ ได้ ไม่ได้…!!

ผมจุก เพราะมันจริง

ถ้ายังไม่รวย ไม่มีสิ ท ธิ์ใช้ ชีวิตยังไงก็ได้   เพรา ะสุด ท้าย

ความอวด ติดหรู จ มไ ม่ลง  ของคุณ มันจะตกเป็นภาระต่อใน คน รุ่นห ลัง

เหนื่อยหรือยังชีวิต จอมปลอม ?

ชีวิ ตที่ต้ อง สร้างภาพ ถ่าย รูปอัพล งเฟสว่ าตัวเองหรู ว่าตั วเองมี

แต่หารู้ไ ม่ว่ าเบื้ องหลังกว่าจะ ได้มา  ต้ องเป็น หนี้แ ค่ไห น

ถ้า..คิดเป็ นชีวิต ก็ เปลี่ ยนไปใ นทา งที่ ดีขึ้นไ ด้  ถ้าคิดไม่เป็น…ก็จงอยู่แบบเดิมต่อไป

ขอบคุณที่มา รหัสลับ https://www.rahuslub.com/9816/

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here